O nas

Nasze przedszkole to placówka funkcjonująca od 1973 roku. To duży wolnostojący budynek, otoczony pięknym ogrodem pełnym atrakcji.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w sześciu grupach liczących 25 dzieci.

Dziećmi opiekuje się wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje i kompetencje. Nauczyciele wdrażają bogatą ofertę edukacyjną, wykorzystując różnorodne formy i metody aktywizujące działania dzieci opierając się na nowatorskich metodach edukacyjnych m.in.: „Metoda Dobrego Startu”- M. Bogdanowicz, „Dziecięca Matematyka”- E. Gruszczyk-Kolczyńskiej czy „Pedagogika zabawy” według Klanzy. Wszystkie przedszkolaki mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, także na zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski i rytmika. Wszystkie dzieci objęte są również opieką logopedy i psychologa.

Wychowankowie przedszkola zachęcani przez nauczycieli chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach, przeglądach organizowanych w przedszkolu i poza nim, odnosząc niemałe sukcesy.

Często są zapraszani do przedszkola ciekawi goście reprezentujący interesujące zawody oraz umiejętności. Co najmniej raz w miesiącu na przedszkolnej scenie prezentowane są przedstawienia teatralne lub koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalistów. Swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne prezentują także dzieci z okazji różnych uroczystości przedszkolnych.

Zielone otoczenie budynku nie tylko je zdobi, ale również kształtuje poczucie estetyki i poszanowania przyrody u naszych wychowanków. Nowo zagospodarowany plac zabaw, umożliwia dzieciom kreatywną zabawę na świeżym powietrzu.
Dzieci bardzo chętnie przychodzą do naszego przedszkola czując, że są rozumiane i kochane przez wszystkich pracowników.

W naszym przedszkolu jest miło, przyjaźnie i rodzinnie. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców. Chcąc ułatwić maluchom przedszkolny start, organizujemy i realizujemy program adaptacyjny. Przyszłe przedszkolaki i ich rodzice mogą w tym czasie lepiej poznać nasze przedszkole.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkole nr 289 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 289.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 289 zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 289 przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1. a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,
 2. b) ewidencji dzieci,
 3. c) prowadzenia dziennika zajęć,
 4. d) sprawozdawczych,
 5. e) dokumentowania pracy przedszkola
 6. f) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 1. g) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola – opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

5)   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 1. a) Przedszkole nr 289
 2. b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący
 3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,
 4. d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6)    Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 289 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor Przedszkola nr 289

Anna Krysztofiak

Warszawa 25.05.2018

Ostatnie aktualności dla wszystkich

Dla wszystkich

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci przyjętych na rok szkolny 2018/2019

ZAPRASZAMY  DZIECI I RODZICÓW NA SPOTKANIE  W DNIACH 28.08.2018 I 29.08.2018 W GODZINACH 10.00-12.00     Przypominamy rodzicom, że dzieci będą przedszkolakami dopiero od pierwszego…
Dla wszystkich

Zebranie dla rodziców przyszłych przedszkolaków

Drodzy Rodzice przyszłych naszych przedszkolaków zapraszamy na zebranie 25.06.2018 o godzinie 17.30 Zebranie jest dla Rodziców, nie dla dzieci dlatego prosimy o pozostawienie swoich pociech…
Dla wszystkich

„Piknik ze starą Warszawą” – zaproszenie

  15.06.2018  w godzinach 15.30 - 17.00 Zapraszamy wszystkich na "Piknik ze starą Warszawą" w ogrodzie przedszkolnym. Będzie wiele atrakcji dla wszystkich  

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o Twoim dziecku 🙂

Skontaktuj się