Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 289 w Warszawie (ul. Twarda 60 A, 00-818Warszawa) – reprezentowana przez Dyrektora.

Kontakt z administratorem jest możliwy:

● telefonicznie - pod nr tel. 22 620 47 96

● za pośrednictwem poczty elektronicznej p289@edu.um.warszawa.pl,
● pisemnie lub osobiście w siedzibie
                                  Przedszkole nr 289
                                  (ul. Twarda 60 A, 00-818 Warszawa)

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail:    iod@dbfo-wola.waw.pl
 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art.6 ust. 1
  lit. e Rozporządzenia RODO w celu:

● wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności na podstawie:

● art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – Prawo oświatowe, 
● art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) – Kodeks pracy.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Dane nie będą przekazywanedo państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni

 1. a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym
  na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).