Klauzula informacyjna dla dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
W
PRZEDSZKOLU NR 289 W WARSZAWIE

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 289 w Warszawie reprezentowane przez Dyrektora.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie działania Przedszkola nr 289 w Warszawie a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@dbfo-wola.waw.pl

3. Administrator danych osobowych – Przedszkole nr 289 w Warszawie – przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:

- Prawo oświatowe

- Karta Nauczyciela

- ustawa o systemie oświaty

- ustawa o systemie informacji oświatowej

- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

- rozporządzenia do ww. ustaw.

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 289 w Warszawie , tj. wskazanych w pkt. 3

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być:

a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 289 w Warszawie.

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Pani/Pana dziecka, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych dziecka.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 289 w Warszawie  danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Dane Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.