Przedszkole 289 BIP
godlo (70 kB)

PRZEDSZKOLE 289

Główna

O nas
Tablica ogłoszeń
Grupy

Kontakt

Galeria

Ciekawostki

Dla rodziców

Prawa i obowiązki rodziców
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola maja prawo do:
 • Aktywnego włączania się w życie przedszkola.
 • Znajomości programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
 • Pozyskiwania obiektywnych i całościowych informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka.
 • Pozyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku.
 • Współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci.
 • Uczestniczenia w stałych spotkaniach z nauczycielem w czasie dni otwartych i zebrań w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne.
 • Przekazywania na bieżąco opinii o pracy przedszkola i występowania z uwagami do Dyrektora Przedszkola.


DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW RODZICÓW DZIECKA NALEŻY:
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę.
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.
 • Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego.
 • Dbanie o czystość i higienę osobista dziecka.
 • Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i przybory osobiste.
 • Informowanie dyrektora bądź nauczyciela o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach rodzinnych mający bezpośredni związek z bezpieczeństwem dziecka jego kondycją zdrowotną i emocjonalną.

PRZEDSZKOLE OKRESLA FORMY WSPÓŁDZIALANIA Z RODZICAMI – NALEŻĄ DO NICH:
 • Zebrania ogólne grupowe i zebrania ze specjalistami.
 • Kontakty indywidualne z inicjatywy nauczyciela bądź rodzica- w miarę potrzeb.
 • Uroczystości z udziałem rodziców.
 • Tablice informacyjne dla rodziców.
 • Prelekcje warsztaty.
 • Zajęcia integracyjne z okazji świąt.
 • Dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2016
Projekt i wykonanie AGP