Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 289 w Warszawie ul. Twarda 60A
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony DanychOsobowych: jest pod adresem e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl (Anna Kokot) lub pod adresem Administratora danych z dopiskiem IOD.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
  art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 21 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

 

Klauzula informacyjna dla Rodziców
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 W PRZEDSZKOLU NR 289

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 289 jest: Przedszkole nr 289 reprezentowana przez Dyrektora.
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkole nr 289 a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 289 Anną Kokot za pomocą adresu  iod@dbfo-wola.waw.pl 
 3.  Administrator danych osobowych – Przedszkole nr 289 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:
 • - Prawo oświatowe
 • - Karta Nauczyciela
 • -Ustawa o systemie oświaty
 • -Ustawa o systemie informacji oświatowej
 • -Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 • -Rozporządzenia do ww. ustaw.

     4  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Przedszkolu nr 289 tj. wskazanych w pkt. 3

     5 W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa;

    b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 289

  6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b )prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 c )prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • -dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • -dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • -dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 • d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • -osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • -Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • -osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • -zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
 • f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych
 • 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 289 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • 9.Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 • 10.Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla Dziecka
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 W PRZEDSZKOLU NR 289

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1.   Administratorem danych osobowych Pana/Pani dziecka przetwarzanych w Przedszkolu nr 289 jest: Przedszkole nr 289 reprezentowana przez Dyrektora.
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkole nr 289 a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 289 Anną Kokot za pomocą adresu  iod@dbfo-wola.waw.pl
 3.  Administrator danych osobowych – Przedszkole nr 289 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:
 • - Prawo oświatowe
 • - Karta Nauczyciela
 • -Ustawa o systemie oświaty
 • -Ustawa o systemie informacji oświatowej
 • -Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 • -Rozporządzenia do ww. ustaw.

     4  Dane osobowe Pani/ Pana dziecka przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Przedszkolu nr 289 tj. wskazanych w pkt. 3

     5    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa;

  b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole nr 289

  6.   Dane osobowe Pani/ Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • -dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • -dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • -dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • -osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • -przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • -Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • -osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 •   e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • -zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 •  
 • f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu nr 289 Pani/Pana dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych dziecka jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 • Dane Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Informacja dla uczestników uroczystości
Informacja dla uczestników uroczystości,  wydarzeń publicznie otwartych

Dyrektor Przedszkola nr 289 w Warszawie przy ul. Twardej 60A informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 – RODO) oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

 

 

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

                                                                                                                                                                                             Warszawa, dnia ……………………….

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
z Przedszkola nr 289 w Warszawie

 

w roku szkolnym …………….……… ,  lub w okresie od …………….… do ……………..… .

 

…………………………………………………………………………………………………

 Imię, nazwisko matki  i  ojca / opiekuna prawnego

 

Upoważniam/-y do odbioru mojego/naszego dziecka ………………………………….…………….…..

(imię i nazwisko dziecka)

 

Panią/Pana ….……………...…..………..….…………   ……….………….…   ……..………….………

   (imię i nazwisko osoby upoważnionej)    (nr dowodu osobistego)   (numer telefonu)

 

Oświadczam/-y, że biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru przez wskazaną wyżej osobę.

 

        ….…………….………..…………………..                        …………….……...………………………..

 (czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego)         (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ  DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów dokumentacji przedszkolnej zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

 

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Przedszkole nr 289 w Warszawie, ul. Twardej 60A, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola nr 289.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest poprzez kontakt osobisty w siedzibie Przedszkola nr 289 lub z inspektorem Anną Kokot  pod adresem e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej przedszkola, a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, na podstawie art. 6 ust. 1, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
  w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo do:

-     dostępu do własnych danych osobowych,

-     sprostowania własnych danych osobowych,

-     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 RODO), przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Data ………………………                                 …………………..……………………………………….

                                                      (Czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola)