Rekrutacja

Szanowni Rodzice, 

Cieszymy się, że Państwa dziecko zostało przyjęte do naszego przedszkola. 

Niestety rekrutacja w tym roku przebiegała nietypowo i z uwagi na obecną sytuację i obowiązujące nas procedury bezpieczeństwa nie byliśmy w stanie przeprowadzić zajęć adaptacyjnych dla dzieci oraz spotkań z rodzicami,  tak jak to było w latach poprzednich.  Zależy nam jednak, aby poznać i porozmawiać choć przez chwilę z Dziećmi i Rodzicami

Dlatego zapraszamy 

06.08.2020 od godziny 12.30 do godziny 13.30 zapraszamy na  spotkanie adaptacyjne dla dzieci w ogrodzie.

Informacje praktyczne o spotkaniu: 

 • Z dzieckiem na zajęcie adaptacyjne zapraszamy tylko jednego z rodziców
 • Dzieciom i rodzicom zostanie zmierzona temperatura.
 • Dzieci nie zabierają do przedszkola zabawek.
 • Nie zostawiamy na terenie placówki hulajnóg, rowerków itp.
 • Rodzice zobowiązani są do noszenia masek na terenie placówki.
 • Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

 

Nadal obowiązuje stan epidemii, w związku z tym obowiązują nas zalecania GIS.

Szanowni Państwo zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim przeżyciem dla dziecka i  rodziców jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby było to przeżycie miłe i jak najmniej stresujące. 

Pod tym linkiem znajduje się artykuł dotyczący adaptacji przygotowany przez psychologów z Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1, z którą współpracujemy. 

Dołączamy  wyprawkę dla dziecka. 

Życzymy Państwu i dzieciom udanych wakacji, dobrego wypoczynku i pięknej pogody.

 

UWAGA

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 - drugi etap rejestracji wniosków

 

 

W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

 

30 kwietnia

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 22 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

8 czerwca

 

15 lipca

 

Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko

 

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

 http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

23 marca

 

25 marca

 

Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisów

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia
do godz. 24.00

Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.


12 czerwca

 

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie organizowana w ramach trzech turnusów.

TURNUS

Terminy

do zadeklarowania

w  systemie

Okres

I

1.

1 – 3 lipca

2.

6 – 10 lipca

3.

13 – 17 lipca

II

1.

20 – 24 lipca

2.

27 – 31 lipca

3.

3 – 7 sierpnia

III

1.

10 – 14 sierpnia

2.

17 – 21 sierpnia

3.

24 – 31 sierpnia

Rodzice mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie.

 1. Zasady ogólne
 2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 3. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 6. Dostęp do systemu zapisów
 7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła przekazanego rodzicom/prawnym opiekunom dzieci uczęszczających
  do przedszkola/szkoły przez dyrektora danej placówki, bez konieczności składania wniosku,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • pobierają i zapisują wniosek (w formie elektronicznej – w formacie PDF).

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminieoznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzaniem z dn. 14 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, Dyrektor Przedszkola nr 289 informuje o sposobie dostarczania dokumentów do przedszkola w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z niżej wymienionych sposobów:

Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres przedszkola p289@edu.um.warszawa.pl.

Zostaną one sprawdzone. Dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie) co do poprawności wypełnionych i złożonych dokumentów.

W przypadku braku możliwości wysłania skanu, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do przedszkola w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 16.00

W placówce zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne. Dokumenty odbierze od Państwa pracownik i przekaże do sekretariatu. Tak jak w przypadku pierwszego sposobu dostaniecie Państwo informację zwrotną (mailem lub telefonicznie).

 Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole pierwszego wyboru, np. drogą mailową lub telefoniczną o wysyłce dokumentów.

 W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, rodzice powinni napisać oświadczenie o ich późniejszym dostarczeniu.

 W indywidualnych przypadkach konsultacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie (22 620 47 96) w godz. 8:00-16:00.

link do strony Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

 

 

UWAGA!

Godziny przyjęć dokumentacji w terminie

od 12.03 do 20.03.2020

PONIEDZIAŁEK  9.00 - 13.00

WTOREK  9.00 - 13.00

CZWARTEK 13.00 - 16.00

 

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ DOKUMENTACJI

W RAMACH REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PONIEDZIAŁEK – 16.00 - 17.30

ŚRODA – 16.00 - 17.30

PIĄTEK – 8.00 – 10.00 

  
Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli znajdą Państwo pod linkiem 
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

       

  

 6 LATKI

 

DNI OTWARTE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 Drodzy Rodzice,

już wkrótce staniecie przed ważną decyzją dotyczącą dalszej edukacji Waszych sześcioletnich dzieci, które we wrześniu rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne.

We wszystkich szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną ofertą przez nasze szkoły dla „zerówkowiczów”.

Każda wolska szkoła zapewnia: całodzienną opiekę, sale z wyodrębnioną częścią dydaktyczną i rekreacyjną, pełne wyżywienie, place zabaw, sale sportowe, zajęcia specjalistyczne oraz komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku dla każdej grupy sześciolatków. W takich warunkach dzieci mają czas, by poprzez zabawę zaadaptować się w szkole i wdrożyć do nowych obowiązków.

Dni Otwarte w Szkołach Podstawowych” to okazja, aby przekonać się, jak naprawdę wygląda organizacja oddziałów przedszkolnych w wolskich szkołach podstawowych. Serdecznie  zapraszamy w dniach  od 5 do 7 lutego 2020 r. w godz. od 8.00 do 13.00 do odwiedzenia wybranych przez Państwa szkół wraz ze swoim dzieckiem.

Będziecie mogli Państwo:

 • -zwiedzić sale, w których odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci,
 • -uczestniczyć w zabawach i zajęciach dzieci z oddziałów przedszkolnych lub podopiecznych szkolnej świetlicy,
 • -porozmawiać z dziećmi, wychowawcami, dyrektorem szkoły,
 • -sprawdzić jadłospisy w stołówce szkolnej,
 • -poczuć atmosferę nauki i zabawy.

 Do zobaczenia w wolskich szkołach podstawowych podczas „Dni Otwartych w Szkołach Podstawowych”!

 HARMONOGRAM  DNI OTWARTYCH DLA RODZICÓW 6-LATKÓW
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY                                                                                                                                       

Nazwa szkołyAdres, Telefon/e-mail
Termin spotkania

Szkoła Podstawowa nr 25        im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Grzybowska 35                              22 620 39 15    sp25@edu.um.warszawa.pl          

 05.02.2020 r godz. 17:00
 Szkoła Podstawowa nr 26            im. Mirosława Biernackiego

 ul.Miedziana8                               226204502                                     sp26@edu.um.warszawa.pl

 04.02.2020 r. godz. 18.00
 Szkoła Podstawowa nr 63             im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30                                        22 632 37 46                             sp63@edu.um.warszawa.pl 28.01.2020 r. godz. 18.00
 Szkoła Podstawowa nr 132           im. Sandora Petöfiego ul. Grabowska 1                              22 836 85 16 sp132@edu.um.warszawa.pl 29.01.2020 r.  godz. 17.00
 Szkoła Podstawowa nr 139           im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7                                  22 632-59-94 sp139@edu.um.warszawa.pl 03.02.2020 r. godz. 17.30
 Szkoła Podstawowa nr 148           im. Hugona Kołłątaja ul. Ożarowska 69                             22 836-28-73 sp148@edu.um.warszawa.pl 27.02.2020 r. godz. 17:30
 Szkoła Podstawowa nr 166          im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40                                    22 632-01-08 sekretariat.sp166@gmail.com 28.01.2020 r. godz. 18.00
 Szkoła Podstawowa nr 221             z Oddziałami Integracyjnymi                                   im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44                       22 620-17-40 sp221@edu.um.warszawa.pl 06.02.2020 r. godz. 17:30
 Szkoła Podstawowa nr 222            im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a                            22 838-19-94 sp222@edu.um.warszawa.pl 04.02.2020 r. godz. 17:00
07.04.2020 r. godz. 17:00

 

DYŻURY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW 6 LATKÓW

Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13

oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47

zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich z rejonu działania poradni na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w soboty w godzinach 9.00 – 13.00 

„Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 (tel: 22 631 08 23)

 • 8 lutego 2020 r. - psycholog, pedagog, logopeda
 • 29 lutego 2020 r. - psycholog, pedagog, logopeda

„Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 (tel: 22 836 70 88)

 • 25 stycznia 2020 r. - psycholog, pedagog, logopeda
 • 1 lutego 2020 r. - psycholog, pedagog, logopeda

Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie 

 

WOLSKI BON EDUKACYJNY W „ZERÓWKACH” – 2020 r.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki lub robotyki, wyjścia do kina, teatru lub muzeum, a także wyprawka składająca się z materiałów plastycznych i artykułów papierniczych - to tylko niektóre elementy składające się na bezpłatny bon edukacyjny dla wolskich „zerówek”.

Po raz kolejny Dzielnica Wola przygotowała specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci, które od nowego roku szkolnego 2020/2021 rozpoczną naukę w tzw. „zerówkach”. - W celu wsparcia realizacji podstawy programowej, chcemy zapewnić sześciolatkom dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdrowy posiłek, a także komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych. Staraniem Dzielnicy wszystkie te bonusy są całkowicie bezpłatne – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.

Dodatkowa oferta dla wolskich „zerówek” obejmuje:

 • 2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach programu „Wolski poliglota”,
 • 2 razy w tygodniu zajęcia rytmiki lub gimnastyki korekcyjnej,
 • 1 raz w tygodniu - „Informatyka dla smyka”,
 • 1 raz w tygodniu zajęcia wspierające kreatywność dziecka, np. robotyka, szachy,
 • 1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej  wyjścia do kina, teatru lub muzeum,
 • program „zdrowa kanapka” - w okresie zimowym,
 • komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku szkolnego dla każdej grupy sześciolatków.   

Warto podkreślić, że wolskie szkoły podstawowe są doskonale przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Dysponują salami do edukacji przedszkolnej wyposażonymi w ergonomiczne meble, nowoczesne pomoce naukowe, kąciki zabaw, sale rekreacyjne i odpowiednio przygotowaną kadrę. Przy wszystkich szkołach funkcjonują certyfikowane place zabaw. Ponadto placówki te oferują dzieciom z oddziałów przedszkolnych całą swoją bogatą infrastrukturę. Szkoły są monitorowane.  Zajęcia trwają przez cały rok. – Rodzice teraz zastanawiają się czy ich dziecko powinno pozostać w przedszkolu, czy iść do szkolnej „zerówki”. Pragnę zapewnić, że oddział przedszkolny w szkole to najlepszy wybór i to na 9 lat - przekonuje  Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola.

 


 

GODZINY PRZYJĘĆ DOKUMENTACJI

W RAMACH REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PONIEDZIAŁEK – 12.00 – 17.00

WTOREK – 8.00 – 12.00

ŚRODA – 8.00-15.00

CZWARTEK – 12.00 – 16.00

PIĄTEK – 8.00 – 14.00

 

         Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

                     i oddziałów przedszkolnych

      w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego

19 lutego
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

20 lutego

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

20 lutego

godz. 13.00

7 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

20 lutego

godz. 13.00

 

8 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

godz. 13.00

17 kwietnia

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

6 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

6 czerwca

godz. 16.00

12 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

6 czerwca

 

13 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

18 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

godz. 13.00

 

25 czerwca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 26 czerwca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli znajdą Państwo pod linkiem  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki
 
 
                                                                                   ◊◊◊◊◊◊◊                    ◊◊◊◊◊◊◊                       
  
DNI OTWARTE W WOLSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Drodzy Rodzice,

jesteście w trakcie podejmowania odpowiedzialnych decyzji, co do dalszych losów Waszego sześcioletniego dziecka, które we wrześniu rozpocznie roczne przygotowanie przedszkolne.
Od 1 września 2019 r. we wszystkich wolskich szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. W oparciu o doświadczenia poprzednich lat, zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną ofertą.
Utworzone „zerówki” dysponują potencjałem porównywalnym z przedszkolnym, a nawet przewyższają go pod wieloma względami. Całodzienna opieka, sale z wyodrębnioną częścią dydaktyczną i rekreacyjną, pełne wyżywienie, place zabaw, sale sportowe, zajęcia specjalistyczne – to pakiet składający się na ofertę naszych szkół. W takich warunkach dzieci mają czas, by poprzez zabawę zaadaptować się w swojej przyszłej szkole i wdrożyć do nowych obowiązków.
Aby przekonać się, jak naprawdę wygląda organizacja naszych oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych, zapraszamy Państwa wraz ze swoim dzieckiem na  „Magiczny Tydzień Dni Otwartych” od 21 do 25 stycznia 2019 r. w godzinach 8.00 – 13.00.

 

Będą Państwo mogli:
 • odwiedzić wybraną szkołę,
 • zwiedzić sale, w których odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci,
 • uczestniczyć w zabawach i zajęciach dzieci z oddziałów przedszkolnych czy podopiecznych szkolnej świetlicy,
 • sprawdzić jadłospisy w stołówce szkolnej,
 • porozmawiać z dziećmi, wychowawcami, dyrektorem szkoły,
 • poczuć atmosferę nauki i zabawy.
Do zobaczenia w wolskich szkołach podstawowych podczas „Magicznych Dni Otwartych”!

 

HARMONOGRAM  DODATKOWYCH SPOTKAŃ DLA RODZICÓW 6-LATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY                                                                                                                                        
Lp.
Nazwa szkoły
Adres
Telefon/e-mail
Termin spotkania
1.
Szkoła Podstawowa nr 25                             
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35 
22 620 39 15    sp25@edu.um.warszawa.pl                                                   
24.01.2019 r. godz.17.30
2.
Szkoła Podstawowa nr 26                            im. Mirosława Biernackiego
ul. Miedziana 8
22 620 45 02                                         sp26@edu.um.warszawa.pl
22.01.2019 r. godz.18.00
3.
Szkoła Podstawowa nr 63                            im. Zawiszy Czarnego
ul. Płocka 30 
22 632 37 46                            
sp63@edu.um.warszawa.pl
24.01.2018 r. godz.17.30
4.
Szkoła Podstawowa nr 132                         im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska 1
22 836 85 16
sp132@edu.um.warszawa.pl
23.01.2019 r. godz.17.00
5.
Szkoła Podstawowa nr 139                            im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny 5/7
22 632-59-94
sp139@edu.um.warszawa.pl
24.01.2019 r. godz.17.00
6.
Szkoła Podstawowa nr 148                         im. Hugona Kołłątaja
ul. Ożarowska 69
22 836-28-73
sp148@edu.um.warszawa.pl
21.01.2019 r. godz.17.30
7.
Szkoła Podstawowa nr 166                          im. Żwirki i Wigury
ul. Żytnia 40
22 632-01-08
sp166@edu.um.warszawa.pl
18.01.2019 r. godz.18.00
8.
Szkoła Podstawowa nr 221                         
z Oddziałami Integracyjnymi                       im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
ul. Ogrodowa 42/44 
22 620-17-40
sp221@edu.um.warszawa.pl
24.01.2019 r. godz.17.00
9.
Szkoła Podstawowa nr 222                           im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7a 
22 838-19-94
sp222@edu.um.warszawa.pl
22.01.2019 r. godz.18.00
10.
Szkoła Podstawowa nr 225                          im. Józefa Gardeckiego 
ul. Brożka 15 
22 836 14 74 
sp225@edu.um.warszawa.pl
23.01.2019 r. godz.17.00
11.
Szkoła Podstawowa nr 234                         im. Juliana Tuwima
ul. Esperanto 5
22 838 16 83
sp234@edu.um.warszawa.pl
21.01.2019 r. godz.18.00
12.
Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej 
ul. Elekcyjna 21/23 
22 836 47 64
sp236@edu.um.warszawa.pl
24.01.2019 r. godz.18.00
13.
Szkoła Podstawowa nr 238                         im.  Christo Botewa
ul. Redutowa 37
22 836 79 42                                        sp238@edu.um.warszawa.pl
21.01.2019 r. godz.18.00
14.
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317       im.  Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37
22 836 03 12
spi317@spi317.edu.pl
14.02.2019                                                 21.02 2019                               07.03.2019  godz.17.00
15.
Szkoła Podstawowa nr 351                            im. Bolesława Prusa                         
ul. Jana Olbrachta 48/56 
22 836 64 18        
sp351@edu.um. warszawa.pl
24.01.2019  godz.17.00
16.
Szkoła Podstawowa nr 386                           im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Grenady 16 
22 632 14 60
sp386@edu.um.warszawa.pl
23.01.2019 r. godz.17.30
17.
Szkoła Podstawowa nr 387                           im. Szarych Szeregów                                
ul. Kasprzaka 1/3
22 632 23 17
sp387@edu.um.warszawa.pl
19.01.2019 r. godz.11.00
18.
Szkoła Podstawowa nr 388                          im. Jana Pawła II                                   
ul. Deotymy 25/33
22 836 03 41
sekretariat@sp388.edu.pl
23.01.2019 r. godz.17.30
19.
Szkoła Podstawowa nr 389                           im. Stefana Starzyńskiego
ul. Smocza 19 
22 838 11 05       
   sp389@edu.um.warszawa.pl
23.01.2019 r. godz.17.30

 

 
WOLSKI BON EDUKACYJNY W „ZERÓWKACH” – 2019 ROK
Wyprawka dla każdego dziecka składająca się z materiałów plastycznych i artykułów papierniczych, a także dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki lub robotyki, wyjścia do kina, teatru lub muzeum… to bezpłatny pakiet edukacyjny, który w tym roku obejmie dzieci z wolskich „zerówek”. O tym, jak obecnie funkcjonują oddziały przedszkolne, rodzice będą mogli się przekonać podczas" Magicznego Tygodnia Dni Otwartych".
Dzielnica Wola przygotowała specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci, które od nowego roku szkolnego rozpoczną naukę w tzw. „zerówkach”. 
W celu wsparcia realizacji podstawy programowej, chcemy zapewnić sześciolatkom dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdrowy posiłek, a także komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych. Staraniem dzielnicy wszystkie te bonusy są całkowicie bezpłatne – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.
 
Tegoroczna dodatkowa oferta dla wolskich „zerówek” obejmuje:
 • 2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach programu „Wolski poliglota”;
 • 2 razy w tygodniu z zajęcia rytmiki lub gimnastyki korekcyjnej;
 • 1 raz w tygodniu - „Informatyka dla smyka”;
 • 1 raz w tygodniu zajęcia wspierające kreatywność dziecka, np. robotyka, szachy
 • 1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej  wyjścia do kina, teatru lub muzeum;
 • każde dziecko w okresie zimowym skorzysta z programu dożywiania „zdrowa kanapka”;
 • wszystkie grupy sześciolatków otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku szkolnego.   
Wolskie szkoły podstawowe są doskonale przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Dysponują salami do edukacji przedszkolnej wyposażonymi w ergonomiczne meble, nowoczesne pomoce naukowe, kąciki zabaw, sale rekreacyjne i odpowiednio przygotowaną kadrę. Przy wszystkich szkołach funkcjonują certyfikowane place zabaw. Ponadto placówki te oferują dzieciom z oddziałów przedszkolnych całą swoją bogatą infrastrukturę. Szkoły są monitorowane.  Zajęcia trwają przez cały rok. 
Rodzice teraz zastanawiają się czy ich dziecko powinno pozostać w przedszkolu, czy iść do szkolnej „zerówki”. Pragnę zapewnić, że oddział przedszkolny w szkole to najlepszy wybór i to na 9 lat - przekonuje  Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola.

 

 Zerówkowicze na start !
Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Ks. Janusza 45/47 zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich z rejonu działania poradni na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w soboty w godzinach 9.00 – 13.00
Harmonogram „Otwartych sobót” i dyżurujących specjalistów  - Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 (tel: 22 631 08 23)
 • 19 stycznia 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda
 • 26 stycznia 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI
 • 16 lutego 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI
 • 23 lutego 2019 r. - psycholog, pedagog, neurologopeda
Harmonogram „Otwartych sobót” i dyżurujących specjalistów – Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Warszawie, ul. Ks. Janusza 45/47 (tel: 22 836 70 88)
 • 19 stycznia 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda
 • 26 stycznia 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda
 • 16 lutego 2019 r. - psycholog, pedagog, logopeda
 Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie