Rozkład dnia

Nasz rozkład dnia

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu kontaktów nauczyciel - rodzic, nauczyciel - dziecko. Przekazywanie wiedzy o dziecku

8.00 - 9.00

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
Wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadań. Trening czynności samoobsługowych.

9.00 - 10.00

Realizowanie zajęć dydaktycznych według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Prowadzenie zajęć sprzyjających rozwijaniu umiejętności intelektualnych dziecka.

10.00 - 11.00

Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych, oraz konstrukcyjno-technicznych. Rozwijanie cech motorycznych.

11.00 - 12.00

Zajęcia na świeżym powietrzu. Utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkola i poza terenem placówki. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie.

12.00 - 13.00

Usprawnianie techniki samoobsługi, oraz samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, wprowadzanie w kulturę bycia. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, kształtowanie postaw prozdrowotnych związanych organizacyjnie z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.

13.00 - 15.00

W różnych grupach wiekowych odpoczynek poobiedni, oraz organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców i dzieci.

15.00 - 15.30

Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku

15.30 - 17.30

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności dzieci.